VCA veel gestelde vragen en antwoorden

 

VCA Certificering

Veilig werken is voor elk bedrijf een belangrijk uitgangspunt. Door veilig te werken is er minder kans op ongevallen, een lager ziekteverzuim en gebeurt het werk efficiënter. Om veilig werken te monitoren zijn er verschillende systemen. Een van deze systemen is de Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu Checklist voor Aannemers (VCA). Hier vindt u meer informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van het VCA systeem

VCA bedrijfscertificaat

Het VCA certificaat is een keurmerk om aan te tonen dat een bedrijf, conform de VCA regels, aan VGM-beheersing doet. Een gecertificeerd bedrijf voldoet aan een aantal eisen, zoals: het opstellen van veiligheidsplannen; het beoordelen van uitgevoerde werkzaamheden en het opleiden van het personeel.

Wat betekent VCA?

VCA staat voor Veiligheids-, gezondheids- en milieu Checklist Aannemers. De checklist is een vragenlijst uitgewerkt
als doorlichting- en screeningsysteem. De “aannemers” zijn bedrijven die voor en bij anderen (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.

Welke VCA certificaten zijn er?

Bedrijven die voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de VCA checklist, kunnen zich laten certificeren door een erkende Certificatie instelling. Er zijn drie verschillende niveaus voor VCA bedrijfscertificatie, namelijk VCA*, VCA** en VCA-P.

VCA*-certificaat

VCA* (één ster). Dit certificatieniveau is gericht op de directe VGMzorg bij de activiteiten op de werkvloer. Veelal voor kleinere bedrijven die niet als hoofdaannemer werken. Met het VCA* certificaat toont het bedrijf aan dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

VCA** certificaat

VCA ** (twee sterren). Bovenop de elementen uit VCA* worden hierbij ook de veiligheidsstructuren en -systemen binnen het bedrijf van de aannemer beoordeeld. Vooral bestemd voor groter bedrijven of bedrijven die als hoofdaannemer werkzaam zijn. . Met het VCA** certificaat toont het bedrijf aan dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

VCA-petrochemie certificaat

VCA petrochemie (VCA P): voor bedrijven die complexe risicovolle werkzaamheden in de petrochemie of petrochemische industrie uitvoeren. Aan deze bedrijven worden aanvullend op de VCA** extra eisen gesteld.

VCU certificaat

VCU (Veiligheids- gezondheids- en milieu Checklist Uitzendorganisaties). Ook voor deze organisaties, die uitzendkrachten aan ondernemingen beschikbaar stellen, gelden specifieke eisen voor beheersing van veiligheid en gezondheid op het werk. Met het VCU certificaat toont het bedrijf aan dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

VCO certificaat

VCO (Veiligheids- gezondheids- en milieu Checklist Opdrachtgevers). Zorgt de opdrachtgever voor de juiste voorwaarden en omstandigheden om VCA-gecertificeerde aannemers en uitzendkrachten, die uitgezonden zijn via VCU gecertificeerde organisaties en die voor hen op hun terrein risicovol werk komen doen, volgens VGM werken?

Verplichte VCA diploma’s

Eén van de verplichtingen voor de VCA certificering van een bedrijf, is dat medewerkers zijn opgeleid in het kader van VCA. Hiervoor zijn de volgende diploma’s en/of certificaten verplicht:
• voor operationele medewerkers: diploma “Basisveiligheid VCA” (B VCA) (voorheen VCA1, VCA basis, VVA1)
• voor operationeel leidinggevenden: diploma “Veiligheid Operationeel leidinggevenden VCA” (VOL VCA);
• voor risicovolle taken: certificaat van de betreffende SOG-kwalificatie.

SSVV Opleidingen Gids (SOG)

In de petrochemie is het verplicht om bij risicovolle taken de operationele medewerkers een SOG examen te laten afleggen. Voorbeelden van activiteiten in de petrochemie met verplicht examen door een SOG examencentrum zijn:
• werken met een vorkheftruck;
• werken met een verreiker;
• werken met een hoogwerker;
• werken aan lagedrukflenzen;
• werken als buitenwacht;
• verplaatsen van lasten;
• werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming;
• gasmeten: explosiegevaarlijke en toxische stoffen en zuurstof.

Veiligheidspaspoort

Een ander aandachtspunt vanuit het VCA is dat werknemers gebruik maken van een veiligheidspaspoort. Dit is een
Persoonlijk document (boekje) met belangrijke gegevens over gevolgde opleidingen, trainingen, medische geschiktheden en inentingen. De werkgever zorgt ervoor dat het veiligheidsrapport correct een tijdig wordt ingevuld.
Zo kan een werknemer aantonen dat hij voldoet aan de gestelde eisen voor opleiding, training en eventueel medische keuring.

Centraal Diploma Register

In het CDR (Centraal Diploma Register) zijn alle verstrekte VCA- en SOG-diploma’s vanaf 1 januari 2004 opgenomen.
U kunt dus daar snel zien of een medewerker beschikt over de vereiste en geldige diploma’s.

Toolboxmeeting

Een van de verplichtingen vanuit de VCA systematiek is het regelmatig houden van een VGMbijeenkomst oftewel een Toolboxmeeting. Dit is een korte gestructureerde vergadering met agenda en een verslag over veiligheid, gezondheid en milieu. Het doel is om veiligheidsonderwerpen bespreekbaar te maken en medewerkers te motiveren onveilige handelingen en situaties zo veel mogelijk te voorkomen. Deelnemers aan de toolboxmeeting zijn uiteraard de operationele medewerkers, maar ook inleen- en uitzendkrachten. Daarnaast is ook de leiding van de afdeling of dienst aanwezig.

Checklist VCA

Aan de hand van de checklist VCA kan een bedrijf controleren of het aan alle gestelde eisen voldoet om in aanmerking te komen voor het VCA*, VCA** of VCA P VCA bedrijfscertificaat. U kunt de checklist bestellen op www.vca.nl

Handboek VCA

Ondernemingen bereiden zich meestal voor aan de hand van de VCA checklist. Ze beschrijven hun VGM-beleid en processen in het VCA Handboek of nemen deze processen op in het ISO Handboek. Hier kunt u een handleiding bestellen als hulpmiddel bij het opzetten van het Handboek.

VCA audit

Als uw VCA systeem (VGM-beheerssysteem) goed functioneert kunt u in aanmerking komen voor VCA certificering via een door SSVV goedgekeurde certificeerder. Hier vindt u een overzicht van alle VCA certificeerders.

Database VCA bedrijven

Naast de VCA-diploma’s voor personen, zijn er ook VCA certificaten (VCA*, VCA** en VCA-P) voor bedrijven. Het VCA certificaat is drie jaar geldig. Het VGM beheersysteem vereist dat de organisatie regelmatig beoordeelt of het systeem consequent en op de juiste wijze wordt toegepast en of het nog aan de VGM doelstellingen voldoet. Dit vraagt voortdurend aandacht en tijd van de leidinggevenden en van alle medewerkers. Alle VCA gecertificeerde bedrijven zijn opgenomen in het register.

Is VCA een wettelijke verplicht?

VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

VCA certificaat controleren?

Vanaf 2004 zijn alle behaalde VCA-diploma’s opgenomen in het Centraal Diploma Register. Alle VCA gecertificeerde bedrijven (VCA*, VCA** en VCA-P) zijn opgenomen database VCA gecertificeerde bedrijven